Epilepsy 101: Know The Facts! - EFMNY

EPILEPSI 101 – OU FÈT POU KONNEN REYALITE A!

Epilepsi prezante nan tout gwoup popilasyon, sou moun tout laj, tout ras, e ki soti nan tout gwoup sosyo-ekonomik. Pifò moun ki gen epilepsi devlope kriz malkadi anvan yo rive gen laj 21 lane oswa lè yo se yon adilt ki pi aje.

Wè ti liv sa a PDF “EPILEPSI 101″ »
Download ti liv sa a PDF “EPILEPSI 101″ »

 

Finansman pou bwochi sa yo te posib grasa sipò Biwo Andikap nan Devlòpman Depatman Sante ak Ijyèn Mantal nan Vil Nouyòk e grasa Kowalisyon Epilepsi nan Leta Nouyòk.