Epilepsy 101: Know The Facts! - EFMNY

EPILEPSY 101 – ALAMIN ANG MGA KATOTOHANAN!

Nagaganap ang epilepsy sa lahat ng mga grupo ng populasyon, sa mga taong nasa lahat ng edad, lahi at grupo ayon sa katayuang panlipunan at ekonomiya. Karamihan sa mga taong may epilepsy ay nagkakaroon ng mga seizure bago sa edad ng 21 o bilang mas matandang nasa hustong gulang.

Tingnan ang polyeto PDF “EPILEPSY 101″ »
I-download ang polyeto PDF “EPILEPSY 101″ »

 

Ang pagtatangkilik ng New York City Department of Health and Mental Hygiene Bureau of Developmental Disabilities at ng Epilepsy Coalition of New York State ang nagbigay-daan sa pagpopondo ng mga polyetong ito.